۳۱ خرداد ۱۴۰۳

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

ترموپلاستیک ها ( Thermoplastics ) یا همان گرمانرم ها پلیمرهایی هستند که اگر دما افزایش یابد بدون آنکه ترکیب شیمیایی آنها تغییر کند ذوب خواهند شد. گرمانرم ها بارها و بارها ذوب و مجددا جامد گردیده و استفاده می شوند.

ترموپلاستیکها

ترموپلاستیکها ( Thermoplastics ) یا همان گرمانرم ها پلیمرهایی هستند که اگر دما افزایش یابد بدون آنکه ترکیب شیمیایی آنها تغییر کند ذوب خواهند شد. گرمانرم ها بارها و بارها ذوب و مجددا جامد گردیده و استفاده می شوند.

دسته بندی و انواع ترموپلاستیکها

ترموپلاستیکها در دماهای بالا و تحت فشار به راحتی جریان می یابند و از این رو ممکن است که به شکل قطعه ی مورد نیاز ساخته شده و موقعی که تا دمای اتاق سرد می شوند جامد شده و شکل خود را حفظ می نمایند . این پلیمرها را می توان مکررا حرارت داده ، شکل داد و در نتیجه قراضه های آن ها را نیز می توان بازیافت کرد، هر چند شواهدی موجود است که این کار شاید به دلیل کاهش وزن مولکولی باعث افت کمی در خواصشان شود . ترموپلاستیکها یا گرما نرم های به سه گروه ذیل دسته بندی می شوند :

 • ترموپلاستیکهای با کاربرد عمومی (Commodity Thermoplastics)
 • ترموپلاستیکهای مهندسی (Engineering Thermoplastics)
 • ترموپلاستیکهای فلوئورینه  (Fluorinated Thermoplastics)

در جدول زیر انواع گرما نرم ها و زیرمجموعه های آنها آورده شده است.

دسته بندی ترموپلاستیک ها

دسته بندی ترموپلاستیکهای با کاربرد عمومی

ترموپلاستیکهای با کاربرد عمومی شامل پلیمرهای ذیل هستند :

 • پلی اتیلن (PE) Polyethylene
 • پلی پروپیلن (PP)  Polypropylene
 • پلی استایرن ( (PS  Polystyrene
 • پلی استایرن مقاوم  ((IPS Impact Polystyrene
 • کوپلیمر استایرن/ اکریلونیتریل ((SAN Copolymer Styrene / Acrylonitrile
 • اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)    Styrene/Acrylonitrile Copolymer
 • پلی وینیل کلراید (PVC))   Polyvinyl Chloride
 • پلی وینیلیدین کلراید (PVDC) Poly vinylidene chloride
 • پلی متیل متاکریلات (PMMA) Poly methyl methacrylate
 • پلی اتیلن ترفتالات (PET) Poly ethylene terephthalate

دسته بندی ترموپلاستیکهای مهندسی

ترموپلاستیکهای مهندسی شامل پلیمرهای ذیل هستند :

 • پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) Poly butylene terephthalate
 • پلی آمیدها (نایلون)  Polyamides (Nylon)
 • پلی آمیدهای اصلاح شده   Modified Polyamides
 • پلی استال ها  Polyacetals
 • پلی فنیلن سولفید (PPS) Polyphenylene Sulfide
 • پلی کربنات ها (PC) Polycarbonates
 • آلیاژهای PC/ABS  (Polycarbonate/ABS Alloys)
 • پلی سولفون  (Polysulfone)
 • پلی فنیلن اتر اصلاح شده (Modified Polyphenylene Ether)
 • پلی ایمیدها (Polyimides)

دسته بندی ترموپلاستیکهای فلوئورینه

ترموپلاستیکهای فلوئورینه شامل پلیمرهای ذیل هستند :

 • پلی تترا فلوئورواتیلن (PTFE) Poly tetrafluoroethylene
 • پلی (کلرو تری فلوئورو اتیلن) (CTFE )  Poly chlorotrifluoroethylene
 • پروپیلن اتیلن فلوئورینه (FEP) Fluorinated Ethylene–Propylene
 • پلی وینیلیدین فلوئوراید (PVDF)  Polyvinylidene Fluoride
 • پلی (اتیلن کلرو تری فلوئورو اتیلن)   (ECTFE) Poly ethylene chlorotrifluoroethylene
 • پلی وینیل فلوراید (PVF) Poly vinyl fluoride

خواص ترموپلاستیکها

خواص ترموپلاستیکها به وسیله ساختار مولکولی شان معین می شوند . این پلیمرها نسبت به ترموستها چقرمگی بهتری دارند .

این پلیمرها خطی هستند. هرچند که زنجیره ها ممکن است شاخه ای باشند ولی اتصال عرضی برای تشکیل شبکه ی صلب ایجاد نمی شود.  زنجیره ی شاخه ای بر خلاف زنجیره های شبکه ی اتصال عرضی، هنوز هم از یکدیگر جدا هستند. اتصال بین زنجیره ها در یک گرما نرم وابسته به نیروهای ضعیف واندروالس است که با اعمال هم زمان فشار و گرما به راحتی شکسته می شوند. به این دلیل است که گرما نرم ها در دماهای بالا جریان می یابند.