۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

کامپوزیت ها مخلوطی از دو یا چند جزء می باشند و در مقیاس میکروسکپی دارای دو یا بیشتر از دو فاز مجزا با ترکیب شمیایی معین بوده که توسط فصل مشترک مشخصی از یکدیگر جدا شده اند. کامپوزیت‌ها از لحاظ فاز زمینه به سه گروه اصلی کامپوزیت‌های با زمینه ی سرامیکی، پلیمری و فلزی تقسیم بندی می شوند.

کامپوزیت ها

مواد مرکب یا کامپوزیت ها ( Composite Materials ) مخلوطی از دو یا چند جزء می باشند و در مقیاس میکروسکپی دارای دو یا بیشتر از دو فاز مجزا با ترکیب شمیایی معین بوده که توسط فصل مشترک مشخصی از یکدیگر جدا شده اند. کامپوزیت ها در تقسیم بندی کلی مواد مهندسی جزء خانواده مواد غیرفلزی محسوب می شوند .

کامپوزیت ها

معرفی مواد مرکب یا کامپوزیت ها

مواد مرکب یا کامپوزیت ها با داشتن معیارهای ذیل به عنوان ماده مرکب شناخته خواهند شد :

  •  هر دو ماده الزاما با یک نسبت قابل ملاحظه در ماده مرکب وجود داشته باشند . به طور مثال بیشتر از ۵ درصد در ماده مرکب وجود داشته باشند .
  • فازهای تشکیل دهنده خواص متفاوتی داشته باشند . خواص ماده مرکب می تواند متفاوت از اجزای تشکیل دهنده آن باشد .

مواد تشکیل دهنده مواد مرکب یا کامپوزیت ( مواد کامپوزیت )

جزء تشکیل دهنده ای که در ساختار مواد مرکب یا کامپوزیت ها از پیوستگی لازم برخوردار بوده و اغلب ( نه همیشه ) درصد بیشتری را دارا می باشد ، زمینه ، ماتریس ، فاز اصلی یا بنیان کامپوزیت نامیده می شود . در واقع در تولید کامپوزیت ها این خاصیت زمینه است که با افزودن اجزای دیگر بهبود می یابد . کامپوزیت ها ممکن است دارای زمینه پلیمری ، فلزی و یا سرامیکی باشند . خواص اصلی این سه گروه از مواد مرکب با یکدیگر تفاوت داشته و هر کدام در مورد ویژگی اصلی خواص متوسطی و یا ضعیفی دارند که با افزودن جزء یا اجزای دیگر این خواص بهبود می یابد . جزء تشکیل دهنده ی دوم از این جهت که سبب افزایش و یا تقویت خواص زمینه یا ماتریس کامپوزیت می شود ، تقویت کننده یا فاز تقویتی ( پر کننده ) کامپوزیت نامیده می شود .

انواع مواد مرکب یا کامپوزیت ( انواع کامپوزیت ها ) بر اساس زمینه کامپوزیت

کامپوزیت‌ها از لحاظ فاز زمینه به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند:

کامپوزیت‌های با زمینه ی سرامیکی Ceramic Matrix Composite ( CMC )

کامپوزیت‌های با زمینه ی پلیمری Polymer Matrix Composite ( PMC )

کامپوزیت‌های با زمینه ی فلزی ( MMC ) Metal Matrix Composite

در برخی تقسیم بندی های کامپوزیت ها از لحاظ فاز زمینه کامپوزیت کربن و گرافیت نیز آمده است. مانند دسته بندی آورده شده در شکل زیر که کلمپوزیت ها را به ۴ گروه دسته بندی کرده است.

مواد مرکب یا کامپوزیت ها

انواع مواد مرکب یا کامپوزیت بر اساس تقویت کننده

کامپوزیت‌ها از لحاظ نوع تقویت کننده به گروههای اصلی ذیل تقسیم بندی می شوند:

کامپوزیت‌های تقویت شده با رشته، الیاف یا فیبر ( FRC ) Fiber Reinforced Composite

کامپوزیت‌های تقویت شده توسط ذرات ( PRC ) Particle Reinforced Composite

کامپوزیت‌های تقویت شده توسط ورقه ها یا لایه ها (ساختاری) ( PRC ) Laminate Reinforced Composite

در شکل های زیر تقسیم بندی کامپوزیت ها بر اساس انواع تقویت کننده آورده شده است.

مواد مرکب یا کامپوزیت ها
مواد مرکب یا کامپوزیت ها

منابع

F. L. Matthews, R. D. Rawwlings, “Composite materials Engineering & Science”.