۱۱ مرداد ۱۴۰۰

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰

آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ ( ۵xxx or 5000 Series ) یک آلیاژ آلومینیوم منیزیم است که خواص مقاومت در برابر خوردگی و چقرمگی و قابلیت جوشکاری خوب و استحکام متوسطی دارد [۱] و از خانواده آلیاژهای آلومینیوم کارپذیر (Wrought Aluminum Alloy) است.

انواع آلیاژهای آلومینیوم منیزیم

انواع این آلیاژها عبارتند از : آلیاژ آلومینیوم ۵۰۰۵ ، آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۰ ، آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۲ ، آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۶ ، آلیاژهای آلومینیوم گروه ۵۰۰۰ گرید ۵۰۸۳ ، آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۶ ، آلیاژ آلومینیوم ۵۱۵۴ و آلیاژ آلومینیوم ۵۲۵۲ . سایر آلیاژهای آلومینیوم سری ۵xxx شامل آلیاژ آلومینیوم ۵۲۵۴ ، آلیاژ آلومینیوم ۵۴۵۴ ، آلیاژ آلومینیوم ۵۴۵۶ ، آلیاژ آلومینیوم ۵۴۵۷ ، آلیاژ آلومینیوم ۵۶۵۲ و آلیاژ آلومینیوم ۵۶۵۷ هستند [۲] .

خواص آلیاژهای آلومینیوم منیزیم

ترکیب شیمیایی آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰

ترکیب شیمیایی برخی از آلیاژهای گروه ۵۰۰۰ Al در جدول زیر ارائه شده است . همانطور که در جدول مشاهده می‌شود این آلیاژها برخلاف آلیاژهای آلومینیوم سری ۴۰۰۰ ( آلیاژ شده با سیلیسیم ) با عنصر منیزیم آلیاژ می‌شوند .

ترکیب شیمیایی آلیاژهای آلومینیوم گروه ۵۰۰۰ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۰۵

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۵۰۰۵ از گروه آلیاژهای آلومینیوم گروه ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

برای آشنایی با انواع عملیات‌های حرارتی آلیاژهای آلومینیوم به بخش عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم مراجعه کنید .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۰۵ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۰

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۰۵۰ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۰ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۲

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۰۵۲ از گروه آلیاژهای آلومینیوم گروه ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۲ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۶

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۰۵۶ از گروه آلیاژهای گروه ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۶ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۰۸۳ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۵۰۸۶

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۰۸۶ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۶ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۱۵۴ و ۵۲۵۴

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۱۵۴ و ۵۲۵۴ از گروه آلیاژهای آلومینیوم ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۱۵۴ و ۵۲۵۴ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۵۲۵۲

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۲۵۲ از گروه آلیاژهای آلومینیوم ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۲۵۲ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۵۴۵۴

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۴۵۴ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۴۵۴ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۵۴۵۶

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۴۵۶ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۴۵۶ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۵۴۵۷

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۴۵۷ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۴۵۷ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۵۶۵۲

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۶۵۲ از گروه آلیاژهای آلومینیوم گروه ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۶۵۲ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۶۵۷

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۵۶۵۷ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۵۶۵۷ [۲] .

کاربرد آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰

آلیاژ آلومینیوم ۵۰۰۵ : وسایل آشپزی ، هادی‌های الکتریکی و کاربردهای آرشیتکتی .

آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۰ : لوله‌های مارپیچی .

آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۲ : ورق فلزکاری و لوله‌های هیدرولیک .

آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ گرید ۵۰۵۶ : Zippers .

آلیاژهای آلومینیوم ۵۰۸۳ و ۵۰۸۶ : مخازن تحت فشار جوشکاری شده ، تجهیزات کشتی ،  تجهیزات سرمازایی ، برج‌های تلویزیونی ، تجهیزات حمل و نقل و متعلقات موشک‌ها .

شکل ۱ سکوهای نفتی ساخته شده با آلیاژهای آلومینیوم منیزیم ۵۴۵۴ ، ۵۰۸۶ و ۵۰۸۳ را نشان می‌دهد .

شکل ۱ : سوپر سازه‌های سکوهای نفتی دریایی ساخته شده با آلیاژ ۵۴۵۴ ، ۵۰۸۶ و آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ [۱] .

آلیاژهای آلومینیوم گروه ۵۰۰۰ گرید ۵۱۵۴ : سازه‌های جوشکاری شده ، مخازن ، مخازن تحت فشار و کاربرد در محلول‌های نمکی .

آلیاژ آلومینیوم ۵۲۵۲ : صنعت اتومبیل .

آلیاژ آلومینیوم ۵۲۵۴ : مخازن ذخیره مواد شیمیایی و مخازن ذخیره پراکسید هیدروژن .

آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ گرید ۵۴۵۴ : سازه‌های جوشکاری شده ، مخازن تحت فشار و کاربرد در تجهیزات دریایی .

شکل ۲ واگن‌هایی را نشان می‌دهد که در ساخت بدنه آن‌ها از آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۵۴۵۴ استفاده شده است .

شکل ۲ : آلیاژ ۵۴۵۴ در ساخت بدنه واگن که بارهای سنگین مانند زغال سنگ را جابجا می‌کند ، کاربرد دارد [۱] .

آلیاژ آلومینیوم ۵۴۵۶ : سازه‌های جوشکاری شده با مقاومت بالا ، مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره و کاربرد در تجهیزات دریایی .

آلیاژ آلومینیوم ۵۶۵۲ : مخازن ذخیره مواد شیمیایی ، مخازن ذخیره پراکسید هیدروژن .

آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ گرید ۵۶۵۷ : قطعات آنودایز شده . شکل ۳ کاربرد ورق‌های آلومینیوم ۵xxx را در ساخت گنبدهای متشکل از سطوح هندسی نشان می‌دهد .

شکل ۳ : ورق‌های آلومینیوم ۵xxx اغلب سطح گنبدهای متشکل از سطوح هندسی را تشکیل می‌دهند [۱] .

آلیاژهای آلومینیوم سری ۵۰۰۰ گروهی از آلیاژهای آلومینیوم کارپذیر هستند که قابلیت کرنش سختی بالایی دارند . این آلیاژها خواص مقاومت به خوردگی ، چقرمگی و قابلیت جوشکاری خوب و استحکام متوسطی دارند . این آلیاژها کاربردهای زیادی در مخازن ، صنعت اتومبیل ، تجهیزات دریایی و غیره دارند .

منابع

[۱] Myer kutz, Handbook of Materials Selection. .

[۲] کاویانی‌نژاد، فریدون, انتخاب مواد و طراحی برای مهندسین مواد- مکانیک- شیمی. موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.