۱۱ مرداد ۱۴۰۰

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

آلیاژهای آلومینیوم سری ۱۰۰۰

آلیاژهای آلومینیوم سری ۱۰۰۰ (۱۰۰۰ series ) (۱xxx series) گروهی از آلیاژهای آلومینیوم کارپذیر است که حداقل دارای ۹۹ درصد عنصر آلومینیوم است و قابلیت کار سخت شدن دارد [۱] .

انواع آلیاژهای سری ۱۰۰۰

انواع این آلیاژها عبارتند از :

آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰

آلیاژ آلومینیوم ۱۰۶۰

آلیاژ آلومینیوم ۱۰۷۰

آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰

آلیاژ آلومینیوم ۱۱۴۵

آلیاژ آلومینیوم ۱۱۹۹

آلیاژ آلومینیوم ۱۲۰۰

آلیاژ آلومینیوم ۱۲۳۰

آلیاژ آلومینیوم ۱۳۵۰ [۱] .

سایر سری‌های آلیاژ آلومینیوم سری ۱۰۰۰ شامل آلیاژ آلومینیوم ۱۳۷۰ ، آلیاژ آلومینیوم ۱۴۲۰ ، آلیاژ آلومینیوم ۱۴۲۱ ، آلیاژ آلومینیوم ۱۴۲۴ ، آلیاژ آلومینیوم ۱۴۳۰ زیرمجموعه آلیاژهای سری ۱۰۰۰ ، آلیاژ آلومینیوم ۱۴۴۰ و آلیاژ آلومینیوم ۱۴۴۱ هستند . آلیاژ آلومینیوم ۱۴۴۱K ، آلیاژ آلومینیوم ۱۴۴۵ ، آلیاژ آلومینیوم ۱۴۵۰ ، آلیاژ آلومینیوم ۱۴۶۰ ، آلیاژ آلومینیوم V – ۱۴۶۱ ، آلیاژ آلومینیوم V – ۱۴۶۴ و آلیاژ آلومینیوم V – ۱۴۶۹ نیز در گروه آلیاژهای سری ۱۰۰۰ آلومینیوم قرار می‌گیرند [۱] .

خواص آلیاژهای آلومینیوم سری ۱۰۰۰

ترکیب شیمیایی آلیاژهای سری ۱۰۰۰

جدول زیر ترکیب شیمیایی برخی از آلیاژهای سری ۱۰۰۰ را نشان می‌دهد .

ترکیب شیمیایی آلیاژهای Al سری ۱۰۰۰ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۱۰۶۰

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۱۰۶۰ از گروه آلیاژهای سری ۱۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۱۰۶۰ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۱۱۰۰ از گروه آلیاژهای سری ۱۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰ [۲] .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۱۳۵۰

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ ۱۳۵۰ از گروه آلیاژهای سری ۱۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۱۳۵۰ [۲]

کاربرد آلیاژهای سری ۱۰۰۰

آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰ در لوله غلافی و تجهیزات شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد . آلیاژ آلومینیوم ۱۰۶۰ در کاربردهای عمومی استفاده می‌شود . در لوله غلافی با دیواره ضخیم از آلیاژ آلومینیوم ۱۰۷۰ استفاده می‌شود .

آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰ در کاربردهای عمومی و ظرف‌های تو گود استفاده می‌شود . آلیاژ آلومینیوم ۱۱۴۵ که گروهی از آلیاژهای سری ۱۰۰۰ است ، در کاربردهای ورق ، صفحه و فویل آلومینیومی مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱] .

 آلیاژ ۱۱۹۹ در ساخت فویل کاربرد دارد . آلیاژ آلومینیوم ۱۲۳۰ در هواپیمای Tu-144 بکار رفته است . آلیاژ آلومینیوم ۱۳۵۰ و ۱۳۷۰ بعنوان هادی‌های الکتریکی استفاده می‌شوند . آلیاژ آلومینیوم ۱۴۲۰ و ۱۴۲۱ در کاربردهای هوافضا بکار گرفته می‌شوند .

آلیاژ آلومینیوم ۱۴۴۱ ، زیرمجموعه آلیاژهای سری ۱۰۰۰ ، در هواپیماهای دریایی Be-103 و Be-300 استفاده شده است . آلیاژ آلومینیوم ۱۴۵۰ در ساخت هواپیماهای An-124 ( شکل زیر ) و An-225 استفاده شده است . آلیاژ آلومینیوم ۱۴۶۰ در ساخت هواپیمای Tu-156 بکار گرفته شده است [۱] .

هواپیمای An-124 ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم ۱۴۵۰ [۳] .

آلیاژهای سری ۱۰۰۰ حاوی مقادیر بالایی ( حداقل ۹۹ درصد ) عنصر آلومینیوم هستند . این آلیاژها مقاومت به خوردگی و قابلیت بریزینگ عالی دارند . جوش پذیری این آلیاژ نیز بسیار عالی است . قابلیت ماشینکاری این آلیاژ ضعیف است ؛ اما قابلیت کار سرد خوبی دارد . این آلیاژ در ساخت انواع هواپیماها و در کاربردهای هوافضا استفاده‌های فراوانی دارد .

منابع

[۱]“https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_alloy.” .

[۲]      کاویانی‌نژاد، فریدون, انتخاب مواد و طراحی برای مهندسین مواد- مکانیک- شیمی. موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

[۳]“https://en.wikipedia.org/wiki/Antonov_An-124_Ruslan.” .