۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

دوره های آموزشی

آموزش مستمر و بهبود سطح دانش، یکی از کلیدی ترین ابزار های جامعه مهندسی جهت رشد و پیشرفت است. از اینرو، شرکت پیشگامان توسعه مواد سام یکی از اهداف خود را شناسایی و برگزاری دوره هایی کاربردی برای جامعه هدف خود در دانشگاه و صنعت قرار داده است. بدین منظور دپارتمانی جهت آموزش و برگزاری دوره های تخصصی ایجاد نموده است. مرکز آموزش شرکت پیشگامان توسعه مواد سام متولی برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و مهندسی برای رشته های مهندسی از جمله مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و … می باشد. برخی از دوره های آموزشی مرکز آموزش شرکت پیشگامان توسعه مواد سام به شرح زیر می باشد:
دوره آموزشی حفاظت کاتدی و حفاظت آندی
استانداردهای فنی و مهندسی
دوره های نرم افزارهای فنی و مهندسی
آموزش نرم افزارهای فنی و مهندسی
دوره های آموزشی مهندسی خوردگی و مدیریت خوردگی
دوره آموزشی انتخاب مواد
دوره های آموزشی پوشش ها و رنگ ها