۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

آلیاژهای نیکل تولیدشده با متالورژی پودر

آلیاژهای نیکل تولید شده با متالورژی پودر (Nickel Powder Alloys (Dispersion Strengthened)) گروهی از فلزات و آلیاژها هستند که از طریق فاز پراکنده شده‌ی اکسید فلزات مانند اکسید توریم مستحکم می‌شوند .

انواع آلیاژهای نیکل مستحکم شده از طریق اکسید توریم

خواص آلیاژهای متالورژی پودر نیکل

  • این آلیاژها در گروه آلیاژهای مستحکم شده از طریق پراکندگی اکسید(oxide dispersion strengthened (ODS)) قرار می‌گیرد .
  • آلیاژهای نیکل ساخته شده با متالورژی پودر با استفاده از فرآیند متالورژی پودر اختصاصی با استفاده از توریا (Thoria) (اکسید توریم: ThO۲) بعنوان ماده پخش شده یا پراکنده شده تولید می‌شوند .
  • این آلیاژها تا دمای ۱۲۰۴ درجه سانتی گراد استحکام مطلوبی دارند .
  • جوشکاری ذوبی این آلیاژها با کاهش استحکام در دمای بالا همراه است .

ترکیب شیمیایی آلیاژهای نیکل استحکام یافته از طریق پراکندگی اکسید

جدول ۱ ترکیب شیمیایی این آلیاژها را نشان می‌دهد .

جدول ۱ : ترکیب شیمیایی آلیاژهای نیکل تولیدشده با متالورژی پودر .

خواص مکانیکی آلیاژهای تولیدشده با متالورژی پودر

جدول ۲ خواص مکانیکی این آلیاژها را نشان می‌دهد .

جدول ۲ : خواص مکانیکی آلیاژهای متالورژی پودر نیکل .

شکل ۱ مورفولوژی سطح آلیاژ TD-NiCr از گروه آلیاژهای نیکل تولید شده با متالورژی پودر را نمایش می‌دهد .

شکل ۱ : مورفولوژی سطح TD–NiCr که در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد در هوا آزمایش شده است . X60 .

در شکل ۲ رفتار کششی و پارگی خزشی ورق‌های  TD-NiCr ، TD-Ni و NiCr با هم مقایسه شده است .

شکل ۲ : مقایسه رفتار کششی و پارگی خزشی ورق‌های TD-NiCr ، TD-Ni و NiCr در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد و در خلاء ؛ مربع تحریکات موج برابر ۰.۰۵ هرتز است .

کاربرد آلیاژهای نیکل تولیدشده با متالورژی پودر

از کاربردهای خاص این آلیاژها می‌توان به موتور جت و نازل موشک اشاره کرد .

آلیاژهای نیکل تولید شده با متالورژی پودر (Thoria-dispersion-strengthened) زیرگروه نیکل و آلیاژهای پایه نیکل هستند . این آلیاژها در دماهای بالا استحکام مطلوبی دارند ؛ بهمین دلیل در کاربردهای خاص مانند موتورهای جت و نازل موشک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند .

منابع

۱. CYCLIC CREEP AND FATIGUE OF TD-NiCr (THORIA-DISPERSION-STRENGTHENED NICKEL-CHROMIUM), TD-Ni, AND NiCr SHEET AT 1200 C, by Marvin H. Hirschberg, David A. Spera, and Stanley J. Klima

۲. Handbook of Materials Selection, Edited by MYER KUTZ