۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

آلیاژهای نیکل تولید شده با آلیاژسازی مکانیکی

آلیاژهای نیکل تولید شده با آلیاژسازی مکانیکی (Nickel Powder Alloys (Mechanically Alloyed)) گروهی از فلزات غیرآهنی هستند که در دماهای بالا استحکام پارگی خزشی بالایی دارند .

انواع آلیاژهای نیکل تولیدشده با آلیاژسازی مکانیکی

خواص آلیاژهای نیکل تولیدشده با آلیاژسازی مکانیکی

  • این آلیاژها در گروه آلیاژهای استحکام یافته از طریق پراکنده شدن اکسید (Oxide dispersion strengthened (ODS)) قرار می‌گیرند .
  • اکسید یوتریم پراکنده شده (Yttrium oxide (Y2O3) dispersoid) در آلیاژهای نیکل تولید شده با آلیاژسازی مکانیکی ، استحکام پارگی خزشی بالایی (تا دمای ۱۱۴۹ درجه سانتی گراد) به آنها می‌بخشد .
  • این آلیاژها توسط آلیاژسازی مکانیکی تولید می‌شوند .
  • آلیاژ MA 6000 قابلیت پیرسختی دارد ؛ از این رو ، استحکام را تا دمای ۷۶۰ درجه سانتی گراد افزایش می‌دهد .
  • جوشکاری ذوبی این آلیاژها (مشابه آلیاژهای نیکل تولید شده با متالورژی پودر ) با کاهش استحکام در دماهای بالا همراه است .
  • استحکام مطلوب این آلیاژها توسط فرآیند بریزینگ (Brazing) بدست می‌آید .

شکل ۱ شماتیکی از فرآیند ساخت متداول آلیاژهای نیکل-کروم دیسپرس شده با اکسید توریم را نشان می‌دهد .

شکل ۱ : شماتیکی از فرآیند ساخت آلیاژهای نیکل-کروم دیسپرس شده با Y۲O۳ .

ترکیب شیمیایی آلیاژهای نیکل تولید شده با آلیاژسازی مکانیکی

جدول ۱ ترکیب شیمیایی آلیاژهای نیکل تولیدشده با آلیاژسازی مکانیکی را نشان می‌دهد .

جدول ۱ : ترکیب شیمیایی آلیاژهای نیکل تولیدشده با آلیاژسازی مکانیکی .

خواص مکانیکی آلیاژهای نیکل تولیدشده با آلیاژسازی مکانیکی

در جدول ۲ خواص مکانیکی آلیاژهای نیکل تولیدشده با آلیاژسازی مکانیکی ارائه شده است .

جدول ۲ : خواص مکانیکی آلیاژهای نیکل تولید شده با آلیاژسازی مکانیکی .

کاربرد آلیاژهای نیکل تولیدشده با آلیاژسازی مکانیکی

  • از آلیاژ اینکونل MA 754 در ساخت پره ها و باندهای توربین های گازی هواپیما استفاده می‌شود .
  • از آلیاژ اینکونل MA 6000 نیز در ساخت توربین های گازی هواپیما استفاده می‌شود .

آلیاژهای نیکل ساخته شده با روش آلیاژسازی مکانیکی زیرگروه نیکل و آلیاژهای پایه نیکل هستند که استحکام پارگی خزشی بالایی دارند و کاربرد آنها در توربین های گازی بسیار چشمگیر است .

منابع

۱. Handbook of Materials Selection, Edited by MYER KUTZ

۲. Microstructure and Mechanical Properties of Ni–Cr–Y2O3 Alloy Sintered Powder Composed of Oxide-Embedded Metallic Particles, Changjae Kim, Jungho Gwak, Jaewon Lim, Minsuk Oh, and Jeshin Park